Liên hệ
CTY TNHH SX - DV - TM B.B.T
Địa chỉ: 873A/1 Âu Cơ - Quận Tân Phú - Tp HCM
Điện thoại: (08)62 92 89 22
Di động: 0903 32 48 71 - 0909 12 90 98
Email: hoachatonline@gmail.com
Đối tác

Sản Phẩm >>Hoá chất Công nghiệp

CLORAMINE B
Cloramine B - C6H5ClNNaO2S

ORIGIN :  Czech
P            :  bag
N.W       :  35
 


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

ACETATE NATRI
Sodium Acetate Anhydrate - CH3COONa

ORIGIN  :    China
P           :    bag
N.W       :    25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

AMONIAC - NH3

ORIGIN  :   Vietnam
P           :   drum
N.W       :   200
 


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

ARCENIC
Arsenic Oxide - AS2O3

ORIGIN  :   China
P           :   cal / drum
N.W       :   50 / 200
G           :   OXIT
 


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

BaCl2
Barium Chloride - BaCl2

ORIGIN  :   China
P           :   bag
N.W       :   50

G           :   SALT


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

BARI CARBONATE
Barium carbonate - BaCO3

ORIGIN :   China
P          :   bag
N.W      :   25
G          :   SALT
 


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

BICAR
Sodium Bicarbonate - NaHCO3

ORIGIN :   Australia, China, Germany
P          :   bag
N.W      :   25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

BORAX - Na2B4O7

ORIGIN :  USA
Note     :  Ngựa / Voi - Penta & Deca
P         :  bag
N.W     :  25
G         :  SALT

 


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

BORIC
Boric Acid - H3BO3

ORIGIN :   USA
P          :   bag
N.W      :   25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

BỘT KHAI
Amonium Bicarbonate - NH4HCO3

ORIGIN :  China
P          :   bag
N.W      :   25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

CITRIC
Acid Citric - C6H807.H20

ORIGIN :   China
P          :   bag
N.W      :    25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

BỘT TALC
Talc Powder - 3MgO.4SiO2.H2O

ORIGIN :   China
P          :    bag
N.W      :    25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

Ca(NO3)2
Calcium Nitrate

ORIGIN :   China
P          :   bag
N.W      :   25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

CaCl2
Calcium Chloride

ORIGIN :   China, Vietnam
P          :   bag
N.W      :   25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

CaCO3
Calcium Carbonate

ORIGIN  :   Vietnam
P           :   bag
N.W       :   25, 50


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

CAO LANH - Kaolin

ORIGIN :   Malaysia
P          :   bag
N.W      :   25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

CARAMEL

ORIGIN :   France, USA, Thailand
Note     :   241 / 236
P          :   cal / drum
N.W      :   30 / 25 / 279


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

CDE

ORIGIN :  Malaysia
P          :   drum
N.W      :   200


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

CITRATE
Trisodium Citrate -C6H5Na3O7.2H2O

ORIGIN :  China
P          :   bag
N.W      :    25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

CLORIN
Calcium Hypochlorite - Ca(OCl)2

ORIGIN  :   Indo, Japan, China
Note      :   Nankai, Nippon, Sopo
P           :   Cal
N.W       :   15, 40, 50, 45


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

CMC
Cabolxyl Methyl Cellulose
C6H702(OH)2OCH2COONa

ORIGIN  :   China, Holland, Silanca, Japan
P           :   bag
N.W       :   25
 


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

COPISIL

ORIGIN :
P            :   bag
N.W       :


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

CROMIC ACID

ORIGIN :   China, Rusia
P          :   bag
N.W      :    50


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

CuSO4
Copper Sunfate - CuS04

ORIGIN :   Taiwan
Note      :   I & II
P            :   bag
N.W       :   25
G            :   SALT


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

ĐÁ THÚI
Sodium Sulfide - Na2S

ORIGIN :  China
P            :   bag
N.W       :   25kg


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

GIẤM
Acetic Acid - CH3C00H

ORIGIN :   China, Taiwan
P            :   cal
N.W       :   35, 30


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

DAP
Diammonium Phosphate - (NH4)2HP04

ORIGIN :  China
P            :   bag
N.W       :   25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

ĐEN SẠN

ORIGIN :  China
P            :   bag
N.W       :   25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

EDTA

ORIGIN  :  Japan, Holland
Note      :   2 Muối & 4 Muối
P            :   bag
N.W       :    25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

FeCl3
Ferric Chloride - FeCl3

ORIGIN :  China, Taiwan
P            :   drum
N.W       :   50
G            :   SALT


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

FeS04
Ferrous Sulfate - FeS04

ORIGIN :  China
P            :   bag
N.W       :   25
G            :   SALT


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

FORMALIN
Formaldehyde - HCH0

ORIGIN :   Taiwan
P            :   drum
N.W       :   200 / 220


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

FORMIC
Formic Acid - HCOOH

ORIGIN :   Korea, Thailand, China
P            :   cal
N.W       :   25, 30, 35
G            :    ACID


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

GLYXERIN
Glyxerin - C3H803

ORIGIN :   Malaysia
P            :   drum
N.W       :   250


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

H2S04
Sulfuric Acid - H2S04

ORIGIN  :  Vietnam
P             :  cal
N.W        :  40
G             :  ACID
 


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

HCL
Hydrochloric Acid - HCl

ORIGIN :   VN
P            :   cal / drum
N.W       :   30 / 250
G            :  ACID


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

HEC
Cellulose Ether

ORIGIN :   Korea
P            :   bag
N.W       :  20


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

HF
Hydrogen Fluoride - HF

ORIGIN :   China
Note      :    55%
P            :   cal / drum
N.W       :    25 / 250


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

JAVEL
Sodium Hypochlorite - Na0Cl

ORIGIN :   Vietnam
P            :   cal / drum
N.W       :   35 / 250


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

K2C03
Potassium Carbonate - K2C03

ORIGIN :   Taiwan, USA, Thailand
P            :   bag
N.W       :   25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

KAGIAPHO

ORIGIN :   Japan
P            :   drum
N.W       :   60


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

KCL
Potassium Chloride - KCl

ORIGIN :   Israel, Jordan
P            :   bag
N.W       :   25
G            :   SALT


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

KCL03
Potassium Chlorate - KClO3

ORIGIN  :   China
P            :   bag
N.W       :    25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

MKP
Mono Potassium Phosphate - KH2PO4

ORIGIN :   China

P            :   bag
N.W       :   25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

KNO3
Potassium Nitrate - KNO3

ORIGIN :   China, Israel
Note      :    Lá Bồ Đề
P            :    bag
N.W       :    25, 50
G            :   SALT


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

KOH
Potassium Hydroxide - KOH

ORIGIN :   Korea, China
P            :   bag
N.W       :    25
G            :   BAZ


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

LACTIC
Lactic Acid - C3H6O3

ORIGIN :  China
P            :   cal
N.W       :   25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

LAS
Alkylbenzene Sulphonic Acid

ORIGIN :   Vietnam
Note      :   Tico / Hải Phòng
P            :   Drum
N.W       :   210 / 220
G            :   ACID


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

LAURYL SULPHATE
Sodium Lauryl Sulfate

ORIGIN :  Indo
Note      :   Sùng
P            :   bag
N.W       :    20


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

LAURYLETE
Sodium Lauryl Ether Sulfate

ORIGIN :   Indo, Vietnam
P            :   drum
N.W       :   160


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

LƯU HUỲNH
Sulphure - S

ORIGIN :   Korea, Phillipin, Singapore
Note      :   dạng cục / bột
P            :   bag
N.W       :   25 / 50


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

MALACHITE - CuCO3(OH)2

ORIGIN:
Note      :
P            :   Bag
N.W       :   25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

MAP
Monoammonium Phosphate - NH4H2PO4

ORIGIN :   China, Taiwan
Note      :   98%
P            :   bag
N.W       :   25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

SODIUM METABISULPHITE
Sodium Metabisulphite - Na2S2O5

ORIGIN :   Germany, Italy
P            :   bag

N.W       :   25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

MgCO3
Magnesium Carbonate - MgCO3

ORIGIN :   China
P            :   bag
N.W       :   20
G            :   SALT  


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

MgO
Magnesium Oxide - MgO

ORIGIN :   China
P            :   bag
N.W       :   50
G            :   OXIT


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

MgSO4
Magnesium Sulfate - MgSO4

ORIGIN :   China
P            :   bag
N.W       :   25
G            :   SALT


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

MnSO4
Manganese Sulfate - MnSO4

ORIGIN :   China
P            :   bag
N.W       :   25
G            :   SALT


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

MÓC
Benzoate - C6H5COONa

ORIGIN :   USA
Note      :   Powder & Flake
P            :   bag
N.W       :   25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

MUỐI ĂN
Sodium Chloride - NaCl

ORIGIN :   China, Thailand
P            :   bag
N.W       :   25
G            :   SALT


Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

MUỐI LẠNH
Ammonium Chloride - NH4Cl

ORIGIN :  China
P            :  bag
N.W       :   25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

Na2SO3
Sodium Sulphide - Na2SO3

ORIGIN :  China
P            :   bag
N.W       :   25
G            :   SALT


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

Na3PO4
Tribasic Sodium Phosphate - Na3PO4

ORIGIN :   China

P            :    Bag

N.W       :    25

G            :    SALT


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

NaNO2
Sodium Nitrite - NaNO2

ORIGIN :   China
P            :   bag
N.W       :   25
G            :   SALT


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

NITRIC
Nitric Acid - HNO3

ORIGIN :   China, Korea
P            :   cal
N.W       :   35
G            :   ACID


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

OXALIC
Oxalic Acid - C2H2O2

ORIGIN :   China
P            :   bag
N.W       :   25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

OXI
Hydrogen Peroxide - H2O2

ORIGIN :   Korea, Taiwan, Thailand
P            :   cal
N.W       :   30


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

OXIT CHÌ ĐỎ

ORIGIN :   China
P            :   drum
N.W       :    50


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

OXIT NHÔM - Al2O3

ORIGIN :   China, Japan
P            :   bag
N.W       :   25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

PAC
Polyaluminium Chloride - Aln(OH)mCl3n-m

ORIGIN :   China
P            :   bag
N.W       :   25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

PARAPHIN WAX -
Sáp Paraphin - C4H2O3

ORIGIN :   China

NOTE    :   độ nóng chảy 54, 56, 58, 60...
P            :   bag
N.W       :    50


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

PG
Propylene Glycol

ORIGIN :  USA
Note      :   dược / công nghiệp
P            :   drum
N.W       :   215 / 220


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

PHÂN S.A
Amonium Sulphate - (NH4)2SO4

ORIGIN :   China, Taiwan, Korea, Japan, Russia
P            :   bag
N.W       :   50 / 40


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

PHÂN URE
CO(NH2)2

ORIGIN :   China, Indo, Russia
P            :   bag
N.W       :   50


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

PHÈN ĐỎ
Sodium Bichromate - Na2Cr2O7.2H2O

ORIGIN :   China
NOTE    :   98PCT min
P            :    bag
N.W       :    40


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

PHÈN ĐƠN (PHÈN NHÔM)
Aluminum Sulfate - Al2(SO4)3.18H2O

ORIGIN :   China, VN, Indo

Note      :   Cục / bột
P            :   bag
N.W       :   50


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

PHÈN KÉP NHUYỄN
Aluminum Potassium Sulfate - AlK(SO4)2.12H20

ORIGIN :  VN, China
P            :   bag
N.W       :   50


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

PHENOL
C6H5OH

ORIGIN  :  Korea
P            :  drum
N.W       :  200


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

PHOS
Phosphoric Acid - H3PO4

ORIGIN :   China, Korea, VN
P            :   cal
N.W       :   35


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

PROXITANE
Proxitane

ORIGIN :   Thailand
Note      :   liquid
P            :   cal
N.W       :   30


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

PVA
Polyvinyl Alcohol

ORIGIN  :   Japan
Note       :   205& 217
P             :   bag
N.W        :   20


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

RADIOLIT G700
Diatomite

ORIGIN:   Japan
P            :   bag
N.W      :   20

Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

SILICAT
Sodium Silicate - Na2SiO3(SiO2)

ORIGIN :   China
P            :   bag
N.W       :   25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

SILICA GEL

ORIGIN :   China
P            :   bag
N.W       :   25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

SODA
Sodium Carbonate - Na2CO3

ORIGIN :   China
P            :    bag
N.W       :   40 & 50
G            :   SALT


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

SORBITOL
Mannitol/Hexanehexol - C6H8(OH)6

ORIGIN :   Thailand, France
P            :   drum
N.W       :   270 / 275


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

STEARIC
Stearic Acid - CH3(CH2)16COOH

ORIGIN :   Malaysia, Indo
Note      :   Granular & Flake
P            :   bag
N.W       :   25 kg


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

SULPHATE
Sodium Sulphate - Na2SO4

ORIGIN :   China
P            :   bag
N.W       :   50
G            :   SALT


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

TẨY
Sodium Hydrosulfite - Na2S2O4

ORIGIN :   China, Italy, Japan
Note      :   I (88% & 90%) & II & III
P            :   drum
N.W       :   50


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

TEA
TRIETHANOLAMINE

ORIGIN :  Malay
P            :   drum
N.W       :   232


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

THAN HOẠT TÍNH
Activated Carbon

ORIGIN :  VN, China

Note      :  dạng bột / hạt / trụ / cục
P            :  bag
N.W       :  25 / 50


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

THIO SUNFATE
Sodium Thiosulphate - Na2S2O3

ORIGIN  :  China
P            :   bag
N.W       :   25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

THIOUREA
Thiourea/Thiocarbamide - (NH2)2CS

ORIGIN :  China
P            :  bag
N.W       :  25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

TÍM
Potassium Permanganate - KMnO4

ORIGIN :  China
P            :   drum
N.W       :   50


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

TINOPAL

ORIGIN :
P            :   drum
N.W       :   25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

TITAN KA100
Titanium Dioxide - TiO2

ORIGIN :   Korea
P            :   bag
N.W       :   25
G           :   OXIT


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

VACELIN

ORIGIN:   Germany
P            :   drum
N.W      :   190

Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

XÍU
Sodium Nitrate - NaNO3

ORIGIN :   China
P            :   bag
N.W       :   25
G           :   SALT


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

XÚT
Sodium Hydroxide - NaOH

ORIGIN :   China, Indo, Taiwan, Thailand
Note      :    Xút nước 30%, Xút nước 45%,

                   flake (96% & 98% & 99%), granular
P            :   cal, drum, bag
N.W       :   40 / 45, 200 / 220, 25
G            :    BAZ


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

ZnCl2
Zinc Chloride - ZnCl2

ORIGIN :   Taiwan
P            :   drum
N.W       :   25
G            :   SALT


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

ZnO
Zinc Oxide - ZnO

ORIGIN :   China, Malaysia, Israel
Note      :   99% / 99,5% / 99,7%
P            :   bag
N.W       :   25 / 20
G            :   OXIT


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

ZnSO4
Zinc Sulfate - ZnSO4

ORIGIN :   China, Taiwan, Vietnam
P            :   bag
N.W       :   25
G            :   SALT


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

ETHANOL
Cồn công nghiệp 95-96% - C2H5OH

ORIGIN :   Vietnam
P           :   cal / drum
N.W      :   30 / 200 / 220


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

Nước cất H2O

ORIGIN  :  Vietnam
P            :  cal
N.W       :  30l


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

MAGNESIUM CHLORIDE
Magnesium Chloride - MgCl2

ORIGIN  :  China

Note      :  dạng vẩy / bột

P            :  Bag
N.W       :  25kg


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

CARBOPOL 940

ORIGIN  :   USA
P            :   bag
N.W       :   20


 


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

STPP
Sodium Tripolyphosphate-Na5P3O10

ORIGIN :  China
P            :  Bag
N.W       :  25kg


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

AMMONIUM HYDROXIDE
Ammonium Hydroxide - NH4OH

ORIGIN  :    Vietnam
P            :   drum
N.W       :   200


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

POLYMER ANION
Anionic Polyacrylamide

ORIGIN  :  UK
P            :   bag
N.W       :  25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

POLYMER CATION
Cationic Polyacrylamide

ORIGIN  :  UK
P            :   bag
N.W       :   25


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

PARAFIN OIL
White Oil

ORIGIN  :    Korea (Kudong)
P            :   drum
N.W       :   165


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

LIQUID SILICATE
Thủy tinh lỏng

ORIGIN  :   Vietnam
P            :   drum
N.W       :   315


Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871

Chlorine Ấn Độ (Aquafit) Ca(ClO)2

ORIGIN: Ấn Độ
P         : Cal
N.W     : 45kg

Hướng dẫn:
Liên Hệ: Mr Lê: 0903324871